Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

WITAMY NA STRONIE ROD "ZNTK"

dj BIURO CZYNNE WTOREK 16.00 - 18.00

Telefon: 507 715 814

e-mail: rodzntkolesnica@wp.pl

Get Adobe Flash player
 
Jakie należy uiścić podatki przy „sprzedaży” działki w ROD
 
 
       Przy „sprzedaży" działki w ROD będziemy mieć do czynienia z dwoma rodzajami podatków tj. podatkiem od czynności cywilnoprawnych, który reguluje ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z podatkiem dochodowym, który reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
      Jeżeli chodzi o podatek od czynności cywilnoprawnych, to tym podatkiem opodatkowana jest sprzedaż i zamiana rzeczy i praw majątkowych - art. 1 ust. 1 pkt 1a. W związku z tym, że umowa przeniesienia praw do dziatki ma charakter „umowy sprzedaży" należy uznać, ze podlega ona opodatkowaniu podatkiem - od czynności cywilnoprawnych.
        Obowiązek zapłaty podatku spoczywa na kupującym i powstaje z chwilą zawarcia umowy (nie jej zatwierdzenia przez zarząd ROD) - art. 3 ust. 1 pkt 1 i 4 pkt.1. Kupujący powinien w terminie 14 dni od zawarcia tej umowy złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, deklarację podatkową PCC-3 i uiścić należny podatek (art. 10 ust. 1).
        Przy umowie sprzedaży, podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego (art.6 ust. 1 pkt 1). Co do zasady będzie to wartość majątku działkowca określona w umowie przeniesienia praw do działki. Stawka podatku wynosi 2% (art. 7 ust.1 pkt 1a). Istnieją jednak interpretacje dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w których wskazuje on, że wartość podatku wynosi 1% (art. ust. 1 pkt 1 b).
         Z uwagi na powyższe, należy w każdej sprawie skonsultować się z właściwym urzędem skarbowym lub wystąpić do Krajowej Informacji Skarbowej o indywidualną interpretację podatkową.
        Warto również pamiętać, że zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, z podatku PCC zwolniona jest sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli ich wartość nie przekracza 1000 zł (art.9 pkt 6).
     Odnośnie opodatkowania podatkiem dochodowym, to w dniu 6.04.2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (II FSK 3660/16), w którym zajął stanowisko, że przy zbyciu własności altany i pozostałych naniesień i nasadzeń (przy okazji przenoszenia prawa do działki) co do zasady będzie obowiązywało zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynika to z kwalifikacji prawnej przychodu ze zbycia nasadzeń i naniesień na działce, które zdaniem NSA, stanowią przychód ze zbycia rzeczy (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d), a nie z innych praw majątkowych (art. 10 ust. 1 pkt 7). Powyższy sposób interpretacji sprzedaży majątku działkowca oznacza, że działkowiec „sprzedający" będzie musiał zapłacić podatek dochodowy wyłącznie wtedy, gdy dokona ich sprzedaży przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.
 
Przygotowała Monika Pilzak, Biuro Prawne KR PZD
Publ. Działkowiec nr.10 (818) październik 2018